ข่าวประจำจังหวัดภูเก็ต

จังหวัดภูเก็ต จัดโครงการส่งเสริมช่องทางการจำหน่าย กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP

256views

จังหวัดภูเก็ต จัดโครงการส่งเสริมช่องทางการจำหน่าย กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP

จังหวัดภูเก็ต จัดโครงการส่งเสริมช่องทางการจำหน่าย กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดภูเก็ต กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) (ตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้) ช้อป ชิมโชว์ สินค้าคุณภาพของจังหวัดภูเก็ต กว่า 50 บูธ ระหว่างวันที่ 16-18 เมษายน 2562 ณ เวทีกลางสะพานหิน

วันนี้ 16 เมษายน 2562 เวลา 17.00 น. นายกิติพล เวชกุล พัฒนาการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน โครงการส่งเสริมช่องทางการจำหน่าย กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดภูเก็ต กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) (ตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้) ณ เวทีกลางสะพานหิน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดยมี นางบุษยา ใจเปี่ยม ประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ,ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น,สื่อมวลชน,ประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าร่วมนายกิติพล เวชกุล พัฒนาการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า รัฐบาลมีนโยบาย ที่จะช่วยเหลือประชาชน เกี่ยวกับรายได้ โดยมียุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศให้เป็น Thailand 4.0 ใน 20 ปีข้างหน้า ด้วยการขับเคลื่อนสานพลังประชารัฐในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้มั่นคงเพื่อให้เกิดความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืน โดยการทำให้ชุมชนเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานรากมั่นคงตามแนวประชารัฐ รัฐบาลจึงได้มีการส่งเสริมให้มีสินค้าชุมชนและให้ชุมชนนำสินค้ามาวางจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้กลับคืนสู่ชุมชนต่อไป ดังนั้นการจัดกิจกรรมการส่งเสริมช่องทางการจำหน่าย กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดภูเก็ต กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) (ตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้) ช้อป ชิมโชว์ สินค้าคุณภาพของจังหวัดภูเก็ต ในครั้งนี้ นับเป็นการส่งเสริมการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าชุมชนสินค้าพื้นบ้านตามโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนาหรือที่เรียกว่ากลุ่ม D และสินค้า OTOP ของหมู่บ้านและตำบลต่างๆของจังหวัดภูเก็ตทั้ง 3 อำเภอ อันจะส่งผลให้ประชาชนมีรายได้ที่สูงขึ้น และสร้างรายได้กลับคืนสู่ชุมชน ได้อีกทางหนึ่งด้านนายไพโรจน์ อรรถอาภา หัวหน้ากลุ่มงาน ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า รัฐบาลได้กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน โดยมุ่งเน้นการเพิ่มขีดความสามารถผู้ประกอบการให้มีศักยภาพในการผลิตส่งเสริมช่องทางการพัฒนาการจำหน่ายสินค้า ประกอบกับแนวนโยบายทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ต้องการยกระดับศักยภาพการแข่งขันและหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง ในส่วนของแผนพัฒนาจังหวัดภูเก็ตได้กำหนดแนวทางการพัฒนาจังหวัดโดยมุ่งสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจจากฐานการท่องเที่ยวระดับสากลด้วยส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวสู่ระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวระดับโลก โดยกำหนดทิศทางการท่องเที่ยวภูเก็ตสู่ความร่วมมือระดับโลกสนับสนุนการท่องเที่ยวภูเก็ตควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตสังคมวัฒนธรรมสินค้าและบริการและสิ่งแวดล้อมผ่านการมีส่วนร่วมของภาคีทุกภาคส่วนในทุกระดับให้มีความพร้อมในการขยายตัวของจังหวัดเพื่อเป็นจังหวัดที่พัฒนาแล้ว ดังนั้นเพื่อเป็นการพัฒนาส่งเสริมศักยภาพกลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ OTOP ของจังหวัดภูเก็ตให้มีความพร้อมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP สู่มาตรฐานสากลและเพิ่มช่องทางการตลาด,การประชาสัมพันธ์,การพัฒนาศักยภาพขององค์ความรู้ที่ได้มาตรฐานให้สอดคล้องกับการขยายตัวเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลกของจังหวัดภูเก็ต สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดภูเก็ตจึงจัดโครงการส่งเสริมช่องทางการจำหน่าย กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดภูเก็ต กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ 80 ผลิตภัณฑ์ตามโครงการยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชนปี 2562 โดยดำเนินการใน 6 กิจกรรม ประเภทอาหาร คือ การสร้างการรับรู้เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์กลุ่ม D ,การสนับสนุนวัสดุผลิตภัณฑ์,การออกแบบและการพัฒนาบรรจุภัณฑ์,การส่งเสริมการตลาดในรูปแบบตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้,การประชาสัมพันธ์และการติดตามสนับสนุน โดยกิจกรรมในครั้งนี้ มีการจัดจำหน่ายสินค้า OTOP กลุ่ม D ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการที่ได้รับการพัฒนาและจำนวน 50 รายมาทดลองออกบูธจำหน่ายสินค้าประกอบด้วย จากอำเภอเมืองจำนวน 30 บูธ,อำเภอถลาง 12 บูธและอำเภอกะทู้ 8 บูธ กำหนดจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 16 – 18 เมษายน 2562 ณ เวทีกลางสะพานหินอำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

ขอบคุณ ภาพและข่าว: สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ตFacebookTwitterGoogle PlusLineข่าวเด่นรอบเกาะภูเก็ตข่าวเด่นประจำวันNo Comments »Print this News

« ด่วน..ราชกิจจาฯประกาศใช้พรบ.ท้องถิ่นรวม 6 ฉบับแล้ว(Previous News)(Next News) จังหวัดภูเก็ตประชุมติดตาม กรณีมีการติดตั้ง “วัตถุลอยน้ำ” »

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

จังหวัดภูเก็ตประชุมติดตาม กรณีมีการติดตั้ง “วัตถุลอยน้ำ”

จังหวัดภูเก็ตประชุมติดตาม กรณีมีการติดตั้ง “วัตถุลอยน้ำ” ห่างจากแหลมพันวาจังหวัดภูเก็ต ระยะทาง 39 กิโลเมตร หรือ 21 ไมล์ทะเล สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบตามอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด เวลา 11.00 น. วันที่อ่านรายเอียด

ภูเก็ตประชุมติดตาม ผลการดำเนินงานศูนย์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางทะเล ช่วงเทศกาล สงกรานต์

ภูเก็ตประชุมติดตาม ผลการดำเนินงานศูนย์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางทะเล ช่วงเทศกาล สงกรานต์ 2562 วันที่ 4 ของการรณรงค์ สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดจาก ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ ประมาทและไม่สวมหมวกนิรภัยเวลา 09.30 น. วันที่ 15อ่านรายเอียด

สถานีขนส่งภูเก็ต พร้อมส่งผู้โดยสารเดินทางกลับภูมิลำเนา

AMAZING THAILAND

Leave a Response